Phát lại trực tiếp đá gà CPC3 ngày 29-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:03

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:52

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:38

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:13
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:25
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:54
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC3

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:51
Trường đấu CPC3

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC3

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC3

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu CPC3

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:58
Trường đấu CPC3

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:10:56
Trường đấu CPC3

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu CPC3

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC3

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC3