Phát lại trực tiếp đá gà CPC2 ngày 14-06-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận đấu số1

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02

Trận đấu số2

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15

Trận đấu số3

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:56

Trận đấu số4

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:44

Trận đấu số5

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25

Trận đấu số6

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:55

Trận đấu số7

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54

Trận đấu số8

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26

Trận đấu số9

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:24

Trận đấu số10

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:03

Trận đấu số11

Chi tiết trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:58
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:32
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC2

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC2

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:00
Trường đấu CPC2

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC2

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC2

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:52
Trường đấu CPC2